Podmienky


Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Základné informácie

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa č. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) je PG plus s.r.o., so sídlom Nové polia 1447/35, Most pri Bratislave, IČO: 54 953 561 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
adresa: Nové polia 1447/35, 900 46 Most pri Bratislave
email: streetmendetailing@gmail.com
telefón: 0911766454

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo neidentifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Kontaktný údaj na zodpovednú osobu:
email: streetmendetailing@gmail.com

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

Aké osobné údaje nám poskytnete
Prevádzkovateľ spracováva len tie osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia vašej objednávky. Prevádzkovateľ spracováva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služieb.

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky
Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe. Cookies Automaticky spracovávame aj súbory cookies – krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača, pričom sa môže jednať o funkčné a technické cookies, analytické cookies alebo marketingové a reklamné cookies. Markeingové a reklamné cookies môžu byť spracované iba na základe vášho súhlasu.

Cookies
Automaticky spracovávame aj súbory cookies – krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača, pričom sa môže jednať o funkčné a technické cookies, analytické cookies alebo marketingové a reklamné cookies. Marketingové a reklamné cookies môžu byť spracované iba na základe vášho súhlasu.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracovávame v takom rozsahu, v akom je nutné v súvislosti s poskytovaním našich služieb a zabezpečením prevádzky nášho internetového obchodu, najmä na tieto účely:

Nákup tovarov a poskytovanie služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili, pripravili a doručili vašu objednávku a zabezpečili riadne plnenie zmluvných povinností zo zmluvy o poskytovaní služieb. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať vaše údaje.
Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka pripravená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu.
Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci, ako aj pri presadzovaní našich zmluvných nárokov v prípade akéhokoľvek sporu a vymáhania pohľadávok.

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych základoch:

Plnenie a uzavretie zmluvy - veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu zmluvu alebo zmluvu o poskytnutí služieb. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám zabezpečili riadne plnenie zmluvných povinností. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.
Oprávnené záujmy - Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.
Súhlas - na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Ak nám udelíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom nastavenia vo vašom užívateľskom profile.

Doba uchovávania údajov
Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Vaše osobné údaje sa vymažú, akonáhle nebude ich uchovávanie nutné z pohľadu povolených účelov alebo vtedy, ak svoj súhlas odvoláte (ak je to možné) a my už viac nie sme zo zákona povinní alebo inak oprávnení tieto údaje uchovávať. V prípadoch, v ktorých je to nutné si vaše údaje ponecháme kvôli prípadným súdnym sporom, kým neskončí relevantná uchovávacia doba alebo kým neskončí prípadný súdny spor. Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov). Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 3,5 rokov po ich zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom
V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:

Doručenie tovaru: vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu o.i. neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať
Platobné karty: naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údajmi o vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.
Verejné alebo vládne organizácie, ktorým poskytujeme vaše údaje pokiaľ je tak nevyhnutné urobiť podľa platných zákonov a ak je to potrebné na splnenie právnych povinností alebo na ustanovenie, vykonanie alebo obranu právneho nároku
Inak budeme poskytovať vaše osobné údaje výhradne len v prípade vášho pokynu alebo s vašim povolením, ak to bude nutné z pohľadu zákona alebo nariadenia alebo v prípade súdneho alebo iného oficiálneho vyzvania, ak je prítomné podozrenie z podvodu alebo kriminálnej aktivity

Zabezpečenie osobných údajov
Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia technického a organizačného rázu. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované. Po celý čas budeme dodržiavať zákony a nariadenia súvisiace s dôvernosťou a bezpečnosťou osobných údajov.

Aké máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov
Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

Úprava a doplnenie
Svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom vášho užívateľského účtu. Môžete tu mazať, resp. meniť základné informácie o vašej osobe a meniť nastavenia ohľadom zasielania obchodných oznámení (popr. sa z odberu obchodných oznámení odhlásiť) a pod.

Oprava
V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné odporúčame z dôvodu urýchlenia opravy vašich osobných údajov a vášho komfortu upraviť si svoje osobné údaje vo svojom užívateľskom profile.

Prístup (portabilita)
Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov, a to prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailového kontaktu na zodpovednú osobu.
Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov:

Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov
Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
Kto, okrem nás, sú príjemcami vašich osobných údajov
Plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené
Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás

Výmaz
Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).
S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
Odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
Vzniesli ste námietku proti spracovaniu osobných údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na spracovaní týchto osobných údajov
Osobné údaje sú spracované nezákonne
Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
Ide o osobné údaje detí mladších ako 16 rokov

Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailového kontaktu na zodpovednú osobu.

Vznesenie námietky
Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (pozri kapitolu týchto podmienok nazvaná "Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov"). Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailového kontaktu na zodpovednú osobu.

Obmedzenie spracovania
Ak (a) popierate presnosť vašich osobných údajov, (b) vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne, (c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, alebo ak ste (d) vzniesol / a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov. V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Podanie sťažnosti
Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prešľapy riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailového kontaktu na Zodpovednú osobu.

Záverečné ustanovenia
Tieto zásady o ochrane osobných údajov tvoria neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku. Dokumenty – Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok tohto internetového obchodu sú zverejnené na doméne internetového obchodu predávajúceho. Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v internetovom obchode predávajúceho dňa 31.01.2023.